Kallelse årsstämma i Brf Stötenmitt 12 april 2020

Brf Stöten 1

KALLELSE
TILL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Kallade: Samtliga bostadsrättsinnehavare i Brf Stöten 1
Datum: Söndagen 12 april kl 11:00 2020
Kaffe/The och smörgås/bulle serveras från 11:00 
Plats: Stöten, föreningens lokal Ravinen (plan 3 i nedre huset)
Adress Brf Stöten1, Granfjällsstöten
Anmälan:
Senast den 6:e april till Trine Lind, tel: 010-212 97 93,
Fax: 010-213 97 93, e-mail: Trine Lind <trine.lind@aspia.se>

Dagordning
1. Upprättande av närvaroförteckning samt fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
5. Föredragning av styrelsens årsredovisning
6. Föredragning av revisorns berättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fråga om vinst/täckande av förlust
10. Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Fråga om arvoden samt rese- och traktamentsersättningar
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Tillsättande av valberedning
15. Övriga ärenden
1. Dragning av den startade utbyggnaden nedre huset vid trapphus, flytta ut skidskåpen och bygga altan på taket av nybyggnaderna.
2. Fortsatt ombyggnad av ett antal lägenheter för att möjliggöra en dubbelsäng i sovrummet med fönster.
16. Övriga i behörig ordning anmälda ärenden

Glöm ej att ta med fullmakt om Du representerar en juridisk person

Brf Stöten 1
Styrelsen