Ordningsregler & Stadgar

Föreningens nya stadgar antogs 2009, ni finner dem här.

För att vi alla skall trivas i Stöten Mitt, finns det några enkla ordningsregler som alla behöver känna till.

ORDNINGSREGLER
för Bostadsrättsföreningen Stöten 1

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du frågor
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen på stotenmitt@telia.com

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om gemensamma kostnader
Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

3. Balkonger, altaner
Balkonger/altaner får inte användas för

a) permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.

b) grillning

c) rökning, Stöten är en rökfri anläggning, det finns särskilda platser avsedda för rökare.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs bygglov och tillstånd av föreningen.

4. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

5. Tvättstuga
Föreningen har totalt 1 st tvättstuga, belägen i nedre huset Bokningschema och särskilda ordningsregler fås i receptionen i nedre huset. Se till att du följer reglerna!

OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

6. Skidutrustning
Skidutrustning skall förvaras i till lägenheten tillhörande skidförråd. Endast barnvagnar
och rullatorer får placeras i entrén, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage.

9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i container på gården. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

b) Se till att soppåsarna är väl förslutna så inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

c) Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i containern utan skall lämnas på närmaste miljöstation.

d) Enligt lag skall el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation / lämnas på av föreningen särskilt anvisad plats.

11. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

12. Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

13. Störningar
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

14. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten såvida detta ansvar inte ankommer på föreningen. Det lösöre som Bostadsrättsföreningen tillfört lägenheten ansvarar föreningen för. Detta utgörs av de inventarier som anges i bilaga 1 till ordningsreglerna. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

Förändringar i lägenheten som påverkar vad föreningen tillfört lägenheten, får inte utföras utan styrelsens samtycke.

16. Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet.

————————————————————————————————————————

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 17/3 2009 att gälla fr o m den 12/4 2009.

Dessa ordningsregler har beslutats av föreningsstämman den 12/4/ 2009 att gälla fr o m den 12/4 2009.